xxx

體院主要營運地點、核數師及委託銀行

香港體育學院有限公司

主要營運地點
香港體育學院
香港新界沙田源禾路25號

電話:(852) 2681 6888
傳真:(852) 2695 4555
網址www.hksi.org.hk/tc/
電郵webmaster@hksi.org.hk

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環太子大廈22樓

主要委託銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港皇后大道中一號