From left: He Jianxin, Yuen ka-ying and Liu Xuxu (photo:
From left: He Jianxin, Yuen ka-ying and Liu Xuxu (photo: Hong Kong Wushu Union)