Man Lai-ki (right) (photo: Triathlon Association of Hong Kong China)
Man Lai-ki (right) (photo: Triathlon Association of Hong Kong China)