Shek Wai-hung (Photo: UPower)
Shek Wai-hung (Photo: UPower)