<p>Elite cycling athlete Lee Wai-sze</p>
Elite cycling athlete Lee Wai-sze