2023 Jockey Club Hong Kong Coaching Awards | Feature Video (1/2)
7 May 2024

Triathlon coach Wan Shu-wah and gymnastics coach Chu Chi-him, winners of the Community Coach Recognition Awards and the School Coach Recognition Awards respectively at the 2023 Jockey Club Hong Kong Coaching Awards, share their coaching philosophy.